MEDIÁCIA

Čo je to mediácia?

Mediácia je mimosúdny spôsob riešenia sporu zameraný na hľadanie riešenia konfliktu. Mediátor sprevádza účastníkov mediácie procesom, ktorého cieľom je uzatvoriť vzájomne prijateľnú a záväznú dohodu. Mediácia sa primárne riadi zákonom  č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Medzi hlavné výhody mediácie patrí rýchlosť, diskrétnosť, dobrovoľnosť a nižšie finančné náklady v porovnaní s nákladmi na súdne konanie. V rámci mediácie môžu byť náklady na mediáciu rozdelené medzi sporiace sa strany.

Okrem toho, ak súdne konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, súd im vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, súd im vráti 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri ešte nezaplatených poplatkoch súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok zruší.

Osoba mediátora je nestranná a nezávislá.

Ukončením mediácie by mal byť zmier, dohoda o mediácii, ktorá je konsenzom oboch strán. Táto dohoda musí byť jasne formulovaná, zrozumiteľná a prakticky uskutočniteľná. Strany dohody budú s väčšou pravdepodobnosťou plniť podmienky mediačnej dohody ako podmienky určené v súdnom rozhodnutí, pretože spor bol vyriešený za podmienok, ktoré si strany samé nastavili a s ktorými súhlasili.

Príklady sporov vhodných na mediáciu

Rodinné spory

rodičovská dohoda pri rozvode
vyporiadanie majetku po rozvode (BSM)
zaopatrenie rodičov

Občianske spory

spoluvlastnícke vzťahy
nájomné vzťahy
spory z darovania
vecné bremená
spory zo zmlúv
náhrada škody

Obchodné spory

spory zo zmlúv obchodného charakteru
odberateľsko – dodávateľské spory
pohľadávky a záväzky
započítanie faktúr

Pracovné spory

neplatná výpoveď
nevyplatenie mzdy
pracovné úrazy
personálne otázky
mobbing, bossing